Tên chương trình:    Kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Trình độ đào tạo:     Đại học (Kỹ sư)

Ngành đào tạo:         Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành:                 52520122

 Loại hình đào tạo:   Chính quy tập trung

Khoa:                                          Cơ khí

 

1.      MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1    Mục tiêu đào tạo

Chương trình đại học ngành KTHTCN đào tạo ra các kỹ sư có kiến thức và kỹ năng để thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất dịch vụ, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng.

Nhằm thỏa mục tiêu trên, Kỹ sư KTHTCN được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm thực hiện các chức năng: Hoạch định vị trí & mặt bằng, Thiết kế sản phẩm & dịch vụ, Hoạch định quy trình sản xuất, Hoạch định & điều độ sản xuất; Quản lý vật tư tồn kho, Quản lý chất lượng, Quản lý bảo trì, Quản lý dự án.

Để thực hiện các chức năng trên, Kỹ sư KTHTCN được trang bị các công cụ: Xác suất thống kê, Kinh tế kỹ thuật, Dự báo, Vận trù, Kỹ thuật hệ thống, Phân tích hệ thống thông tin, Mô hình hóa và mô phỏng, Ra quyết định, Trí tuệ nhân tạo, Logic mờ …

1.2    Chuẩn đầu ra của CTĐT

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp sẽ có được:

a.      Khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật để giải các bài toán trong Kĩ thuật Công nghiệp.

b.      Khả năng thiết kế và tiến hành thực nghiệm cũng như khả năng phân tích và giải thích dữ liệu, kết quả.

c.      Khả năng thiết kế một hệ thống, một bộ phận của hệ thống hoặc qui trình thỏa mãn các nhu cầu cho trước.

d.      Kỹ năng làm việc trong các nhóm đa ngành:

§  Lãnh đạo, họach định, điều hành nhóm. Tham gia, phối hợp khi làm việc.

§  Viết báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm làm việc.

§  Giải quyết mâu thuẫn.

§  `Thảo luận nhóm, đề xuất các ý tưởng cải tiến.

e.      Khả năng nhận dạng, xác định, thiết lập và giải các bài toán kỹ thuật

§  Áp dụng các công cụ chuyên ngành KTHTCN để hoạch định, vận hành, cải tiến các hệ thống sản xuất, dịch vụ, hệ thống hậu cần và chuỗi cung ứng.

§  Xác định và thiết lập bài toán KTHTCN bằng ngôn ngữ định lượng của toán học và kỹ thuật

f.       Sự hiểu biết sâu sắc về ngành nghề và trách nhiệm đạo đức trong nghề nghiệp.

g.      Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

§  Mô tả và diễn giải hiệu quả, rõ ràng các vấn đề trong KTHTCN.

§  Truyền đạt và áp dụng lời giải của các vấn đề đến nhiều đối tượng khác nhau trong hệ thống.

§  Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450.

h.      Khả năng hiểu biết ảnh  hưởng của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và xã hội hóa.

i.        Khả năng nhận thức nhu cầu và có khả năng tham gia vào quá trình tự học tập suốt đời.

j.        Trang bị các kiến thức về các vấn đề đương đại, tiếp cận và nắm bắt các công nghệ mới dựa trên kiến thức, kỹ năng tiếp thu được trong các môn học lý thuyết và thực hành từ trường.

k.      Kỹ năng sử dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại cho việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật thực tế.

§  Máy tính và các ngôn ngữ máy tính hướng đối tượng,

§  Quản lý cơ sở dữ liệu, thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu.

§  Các kỹ thuật mô phỏng hiện đại.

 

1.3    Cơ hội việc làm

Kỹ sư KTHTCN có thể làm việc ở mọi loại hình công ty từ sản xuất đến dịch vụ, mọi ngành công nghiệp. Kỹ sư KTHTCN có thể đảm nhiệm các chức năng: Thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, Thiết kế công việc, Hoạch định mặt bằng sản xuất, Lập kế họach sản xuất, kế họach tồn kho, Quản lí chất lượng, Quản lí vật tư tồn kho, Quản lí kho, Quản lí bảo trì, Quản lí hậu cần, chuỗi cung ứng, Quản lí dự án, Cải tiến liên tục.Kỹ sư KTHTCN có thể đảm nhiệm các vị trí: Giám đốc sản xuất, Trưởng phòng chất lượng, Trưởng phòng vật tư, Trưởng phòng kế hoạch, Quản lý kho, Giám đốc dự án, Trưởng phòng hậu cần ,…

2.      THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm

3.      KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 157 tín chỉ

4.      ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc Gia TP.HCM và trường Đại học Bách Khoa.

5.      QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Thực hiện theo quy chế học vụ hiện hành của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM.

6.      THANG ĐIỂM:

Thực hiện theo quy chế học vụ hiện hành của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM.

Xếp loại

Điểm trung bình tích luỹ

Xuất sắc

Từ 9.0 đến 10

Giỏi

Từ 8.0 đến <9.0

Khá

Từ 7.0 đến <8.0

Trung bình khá

Từ 6.0 đến <7.0

Trung bình

Từ 5.0 đến <6.0

 

7.      NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Tên và khối lượng các môn học được trình bày theo sau:

Go to top