Tên chương trình:     Kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

         Trình độ đào tạo:      Đại học (Kỹ sư)

         Ngành đào tạo:         Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

                                             (Industrial and Systems Engineering)

         Mã ngành:                 52 51 06 02

         Chuyên ngành 1:      Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

                                             (Industrial and Systems Engineering)

         Chuyên ngành 2:      Kỹ thuật và quản lý logistics

(Logistics)

         Loại hình đào tạo:    Chính quy tập trung

         Khoa:                         Cơ khí

 

1.        MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1 Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về giáo dục khoa học và nghề nghiệp làm nền tảng thành công trong công việc của người kỹ sư Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp (KTHTCN). Đặc biệt, họ:

1.      Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

2.      Có kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành cần thiết về tối ưu hóa, quản lý hệ thống sản xuất và dịch vụ, kinh tế, và kỹ thuật – kiến thức tổng quan các ngành khác như cơ khí, điện, công nghệ thông tin, logistics và chuỗi cung ứng – nhằm phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai và vận hành hiệu quả.

3.      Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, phẩm chất, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt, năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành trong tương tác bối cảnh doanh nghiệp và xã hội nhằm tạo tiền đề cho việc phối hợp các ngành khác giải quyết các vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực cũng như nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao.

4.      Có hiểu biết về kinh tế, chính trị và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo nhằm phục vụ tốt cho sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

 

1.2 Chuẩn đầu ra của CTĐT

a

Có khả năng áp dụng các kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật.

b

Có đầy đủ sức khỏe, lý luận chính trị, đạo đức, phẩm chất cần thiết để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

c

Có khả năng thiết kế, tiến hành thực nghiệm, thu thập, và phân tích dữ liệu

d

Có khả năng thiết kế, tái thiết kế hệ thống hoặc các quy trình nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động hoặc đáp ứng những nhu cầu trong những ràng buộc thực tế như kinh tế, xã hội, chính trị, môi trường, an toàn, và sự phát triển bền vững.

e

Có khả năng làm việc nhóm,

f

Có khả năng làm việc độc lập

g

Có khả năng xác định, mô hình hóa, và giải quyết các vấn đề

h

Có khả năng giao tiếp hiệu quả, khả năng chuẩn bị thuyết trình và thuyết trình trước đám đông, trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450.

i

Nhận thức được nhu cầu và có khả năng thực hiện việc học tập suốt đời

j

Có khả năng sử dụng những kỹ thuật, công cụ, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc của người kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.

 

1.3 Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp có thể làm việc cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất hay dịch vụ, tổ chức chính phủ hay phi chính phủ. Các vị trí có thể đảm nhận liên quan đến quản lý và điều hành hệ thống sản xuất hay dịch vụ, quản lý vật tư và hoạch định tồn kho, tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, hỗ trợ ra quyết định, quản lý và kiểm soát chất lượng, logistics và chuỗi cung ứng, điều độ nguồn lực, thiết kế hệ thống thông tin quản lý, hay cách thức thiết kế và áp dụng hệ thống sản xuất tinh gọn cho tổ chức, … Họ đủ khả năng đảm nhận các vị trí quan trọng trong tổ chức như giám đốc sản xuất, trưởng phòng chất lượng, trưởng phòng lập kế hoạch cung ứng vật tư, trưởng phòng cải tiến, trưởng phòng dự án hay trợ lý giám đốc cho các công ty nước ngoài hoặc trong nước.

 

2.        THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm

 

3.        KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 140 tín chỉ

 

4.        ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc Gia TP.HCM và trường Đại học Bách Khoa.

 

5.        QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Thực hiện theo quy chế học vụ hiện hành của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM.

 

6.        THANG ĐIỂM:

Thực hiện theo quy chế học vụ hiện hành của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM.

Xếp loại

Điểm trung bình tích luỹ

Xuất sắc

Từ 9.0 đến 10

Giỏi

Từ 8.0 đến <9.0

Khá

Từ 7.0 đến <8.0

Trung bình khá

Từ 6.0 đến <7.0

Trung bình

Từ 5.0 đến <6.0

 

7.        NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

   Các môn học được trình bày theo sau:

Học kỳ

Môn học

1

 

An văn 1

Giáo dục quốc phòng (LT)

Giáo dục quốc phòng (TH)

Giáo dục thể chất 1

Hóa đại cương

Giải tích 1

Vật lý 1

Nhập môn về kỹ thuật

 

Anh văn 2

Giáo dục thể chất 2

Giải tích 2

Vật lý 2

Thí nghiệm Vật lý

Đại số

Cơ khí đại cương

3

 

Anh văn 3

Giáo dục thể chất 3

Quản lý sản xuất

Kinh tế kỹ thuật

Xác suất thống kê

Cơ học máy

Vẽ kỹ thuật

4

 

Anh văn 4

Vận trù học

Thiết kế công việc và đo lường lao động

Ứng dụng máy tính trong CN

Thống kê trong công nghiệp

Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lênin

Thực tập đại cương

Thực tập kỹ thuật

5

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Kiểm soát và quản lý chất lượng

Quản lý dự án

Thiết kế mặt bằng

Phương pháp tính

Kỹ thuật hệ thống

Đồ án TK HTCN

6

 

Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

Kỹ thuật mô hình hóa & mô phỏng

Kỹ thuật ra quyết định

Môi trường & Con người

Đồ án NC khả thi HTCN

Kỹ thuật điện

Quản lý logistics

Thực tập tốt nghiệp

7

Chuyên ngành KTHTCN

Thiết kế sản phẩm công nghiệp

Quản lý vật tư và tồn kho

Kỹ thuật điều độ

Môn học tự chọn (1 môn)

Luận văn tốt nghiệp 1

Chuyên ngành Logistics

Vận tải hàng hóa

Điều độ trong chuỗi cung ứng

Quản lý tồn kho trong chuỗi cung ứng

Môn học tự chọn (1 môn)

Luận văn tốt nghiệp 1

8

 

Môn học tự chọn (2 môn)

Luận văn tốt nghiệp 2

Các môn học tự chọn 

Chuyên ngành KTHTCN

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ thuật dự báo

Hoạch định chiến lược

Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

Hoạch định nguồn lực sản xuất

Sản xuất tinh gọn

Cải tiến chất lượng

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế vi mô

Quản lý và đánh giá công nghệ

ERP

Lean Six-sigma

Hệ thống vận chuyển vật liệu (MHS)

Hệ thống sản xuất tích hợp (CIMS)

Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS)

Nhân trắc học

An toàn & nhân trắc học

Hệ thống sản xuất

Nguyên lý chương trình điều khiển

Phân tích hệ thống dịch vụ

CAD

Thẩm định dự án

Quản lý bảo trì

Vận tải hàng hóa

Chuyên ngành Logistics

Quản lý và vận hành cảng biển

Vận tải đa phương thức

Hệ thống logistics thu hồi

Quản lý tinh gọn trong chuỗi cung ứng

Tiếp thị logistics

Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

Quản lý chuỗi cung ứng

Kỹ thuật dự báo

Chiến lược phát triển cảng biển

Thương mại quốc tế cơ bản

Phân tích hệ thống dịch vụ

Thương mại và vận tải quốc tế

Quản lý thu mua

Vận tải hàng hải

Quản lý nhà kho và tồn kho

Hoạt động logistics quốc tế

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế vi mô

Hoạch định nguồn lực sản xuất

Thiết kế sản phẩm công nghiệp

Go to top