Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp đặt cho mình một nhiệm vụ là xây dựng và quảng bá một ngành học hấp dẫn với xã hội, phù hợp với nhu cầu sản xuất công nghiệp và dịch vụ hiện đại. Bộ môn cam kết áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến, những giáo trình hiện đại và phù hợp nhất với nhu cầu Kinh tế - Xă hội.

Sứ mạng

- Giữ vững vai trò đứng đầu tại Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.

- Thực hiện kết nối hiệu quả giữa giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đào tạo đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và xã hội.

 

Go to top