NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1.                  Đề tài/dự án

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Nghiên cứu triển khai thí điểm Công nghệ sản xuất tinh gọn cho một công ty sản xuất vừa và nhỏ

T-CK-2012-03

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM

12 tháng

30

Tham gia

Đã nghiệm thu 2013

Bài báo khoa học

2

Nghiên cứu chiến lược gieo hạt nhằm nâng cao sức hút ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

T-CK-2013-02

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM

12 tháng

30

Chủ nhiệm

Nghiệm thu năm 2014 (đúng tiến độ)

Bài báo khoa học

3

Nghiên cứu triển khai Hệ thống Sản xuất Tinh gọn cho các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ (SMEs)

Đề tài vườn ươm

Cấp sở

12 tháng

80

Tham gia

Chuẩn bị nghiệm thu 2014 (đúng tiến độ)

 

 

Các đề tài đã nghiệm thu khác: 

   A pilot implementation of lean technologies for some small and medium sized companies (2012 – 2013)

      Doing research and applying simulation to simulate the transportation network in Ho Chi Minh City (finished – 2000)

      Simulation traffic flow for HOUTRANS Project of JICA (Finished – 2004)

      Doing research, and applying simulation in order to raise the blockade in the traffic in Ho Chi Minh City (finish – 2004)

      Hospital layout optimization by applying Simulation, decision-making techniques. (Finished – 2005)

    Investigate; evaluate the technical levels of six typical industrial fields in Binh Duong province, Vietnam (Finished – 2007)

 

2.                  Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

 

TT

Tên SV, HVCH, NCS

Tên luận án

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

Lê Thị Diễm Châu

Lê Hoàng Vĩnh Khánh

Xây dựng hệ thống Kanban tại công ty cổ phần gỗ Minh Dương

2014

Đại học

T-CK-2012-03

2

Nguyễn Thanh Tâm

Thiết kế hệ thống quản lý hoạt động logistics công ty Moi Communications

2013

Thạc sỹ

T-CK-2013-02

3

Nguyễn Minh Nhật

Tái cấu trúc chuyền sản xuất Varikont của công ty Pepperl+Fuchs Vietnam theo hướng tinh gọn

2014

Thạc sỹ

Đề tài vườn ươm

4

Bùi Duy Quyền

Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng nhà cung cấp và tái thiết kế mạng phân phối sản phẩm nhắm nâng cao hiệu quả cung ứng sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Gia.

2013

Thạc sỹ

 

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT

Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh

1

Phát triển các hệ thống cảng biển: Nghiên cứu phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

 

LAMBERT Academic Publishing, Germany

2011

Tác giả

Ngoc-Hien DO

2

Tình trạng & viễn cảnh nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp Logistics Việt Nam

 

KMU I-SPIL, the South of Korea

2012

Đồng tác giả

Ngoc-Hien DO

 

1.2. Sách xuất bản trong nước

 

TT

Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI hay không)

Điểm IF

1

Ngoc-Hien Do, Ki-Chan Nam and Quynh-Lam Ngoc Le (2011), A consideration to develop a dry port system in Indochina region, Maritime Policy & Management, Vol. 38, Issue 1, pp.1-9, Taylor & Francis, ISSN 0308-8839.

 

ISSN 0308-8839

 

2

Quynh-Lam Ngoc Le, Ngoc-Hien Do, and Ki-Chan Nam (2010), Modeling and simulation of a lean system. Case study of a paint line in a furniture company, International Journal of Management Research and Practice (MRP), Volume 2, Issue 3, September 2010, pp. 284-298, E-ISSN: 2067-2462, Research Center in Public Administration and Public Services Faculty of Management, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania.

 

E-ISSN: 2067-2462

 

3

Ngoc-Hien Do, Quynh-Lam Ngoc Le, and Ki-Chan Nam (2010), A Study on Developing a Traffic Simulation Program for Mixed Traffic Systems, World Academic of Science, Engineering and Technology, Issue 61, pp. 313-318, ISSN: 2070-3724.

 

ISSN: 2070-3724.

 

4

Ngoc – Hien Do, Quynh – Lam Ngoc Le, Ki – Chan Nam, Myoun – Soo Lee (2009), Determining the Interrelations among Traffic Factors through Traffic Simulation Analysis, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 53, 2009, pp 511-517, ISSN: 2070-3740. Available at http://www.waset.org/journals/waset/v53.php

 

ISSN: 2070-3740

 

5

Quynh – Lam Ngoc Le, Ngoc – Hien Do, Ki – Chan Nam (2009), A Simulation Model for the Mixed Traffic System in Vietnam, International Journal of Simulation & Process Modelling, Vol. 5, No. 3, 2009, pp 233-240. ISSN (Print): 1740-2123, ISSN (Online): 1740-2131, Inderscience Enterprises Ltd, UK. Available at (http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=100&action=coming)

 

ISSN (Print): 1740-2123, ISSN (Online): 1740-2131

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú

1

Suggestion to design an event logistics activities managing system, Proceedings of the 2013 international conference on industrial systems engineering & logistics, 2013, HCMUT, Vietnam

 

978-604-73-1971-8

 

2

Seeding strategy in promotion of industrial systems engineering, Proceedings of the 2013 international conference on industrial systems engineering & logistics, 2013, HCMUT, Vietnam

 

978-604-73-1971-8

 

3

Vietnam logistics human resource supply and demand: an analysis, Proceedings of the 2013 international conference on industrial systems engineering & logistics, 2013, HCMUT, Vietnam

 

978-604-73-1971-8

 

4

Development of the supportive program to manage a small library deploy experimentally for department of industrial systems engineering, Proceedings of the 2013 international conference on industrial systems engineering & logistics, 2013, HCMUT, Vietnam

 

978-604-73-1971-8

 

5

Modeling and simulation of a backpack production process to improve its productivity, Proceedings of the 2013 international conference on industrial systems engineering & logistics, 2013, HCMUT, Vietnam

 

978-604-73-1971-8

 

6

A study on production layout redesign process, Proceedings of the 2013 international conference on industrial systems engineering & logistics, 2013, HCMUT, Vietnam

 

978-604-73-1971-8

 

7

An application of simulation in line balancing: a case study in Whittier Woods Furniture Vietnam Company, Proceedings of the 2013 international conference on industrial systems engineering & logistics, 2013, HCMUT, Vietnam

 

978-604-73-1971-8

 

8

Application of lean line balancing for oral plant of Unilever Vietnam, Proceedings of the 2013 international conference on industrial systems engineering & logistics, 2013, HCMUT, Vietnam

 

978-604-73-1971-8

 

9

Design of a work station at a packing area in funiture industry, Proceedings of the 2013 international conference on industrial systems engineering & logistics, 2013, HCMUT, Vietnam

 

978-604-73-1971-8

 

10

Redesigning a furniture production layout: A case study, Proceedings of the 2013 international conference on industrial systems engineering & logistics, 2013, HCMUT, Vietnam

 

978-604-73-1971-8

 

11

Factors affecting the customer choice of river bus: A case study, Proceedings of the 2013 international conference on industrial systems engineering & logistics, 2013, HCMUT, Vietnam

 

978-604-73-1971-8

 

12

Ngoc-Hien DO, Ki-Chan NAM, Quynh-Lam Ngoc LE, and Dal Won KANG (2011), Satisficing Strategy in Development of a Port System: Viet Nam Case Study, The 4th International Conference of Asian Shipping and Logistics, Tainan, Taiwan, 5-6 May.

 

 

 

13

Ngoc-Hien DO, Ki-Chan NAM, Kyu-Seok KWAK, and Dong-Seok LIM (2011), Impacts of Transportation and Particular Port System on Economy: Viet Nam Case Study, The 4th International Conference of Asian Shipping and Logistics, Tainan, Taiwan, 5-6 May.

 

 

 

14

Quynh-Lam Ngoc Le, Ngoc-Hien Do, and Ki-Chan Nam (2011), An Implementation of Lean Technology in an In-Plant Manufacturing System, a Funiture Company, the 2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies, Singapore, February 26-28, pp. V1-5 – V1-11, IEEE Catalog Number: CFP1123M-PRT, ISBN: 978-1-4244-9264-0

 

ISBN: 978-1-4244-9264-0

 

15

Quynh-Lam Ngoc Le, Ngoc-Hien Do, Ki-Chan Nam, and Dong-Keun Ryoo (2010), Cooperation Strategy in Maritime Industry: Viet Nam – Korea Case Study, the International Conference 2010 on Shipping, Port, and International Logistics, Busan, the Republic of Korea, November 25-28.

 

 

 

16

Ngoc-Hien Do, Ki-Chan Nam and Dong-Seok Lim (2010), Modelling and Simulation of a bank teller system: A case study with a DNH bank branch system, Proceedings of the 11th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference (APIEMS 2010), Meleka, Malaysia, 7-10 December, ISBN: 978-967-5148-79-8 or ISBN: 978-967-5148-80-4

 

ISBN: 978-967-5148-79-8 or ISBN: 978-967-5148-80-4

 

17

Ngoc-Hien Do, Ki-Chan Nam, Quynh-Lam Ngoc Le and Hoon-Do Choi (2010), Resource balancing in a lean system: A case study with a hybrid jobshop, Proceedings of the 11th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference (APIEMS 2010), Meleka, Malaysia, 7-10 December, ISBN: 978-967-5148-79-8 or ISBN: 978-967-5148-80-4

 

ISBN: 978-967-5148-79-8 or ISBN: 978-967-5148-80-4

 

18

Quynh-Lam Ngoc Le, Ngoc-Hien Do, Ki-Chan Nam and Kyu-Seok Kwak (2010), An application of group technology to design a hybrid layout, Proceedings of the 11th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference (APIEMS 2010), Meleka, Malaysia, 7-10 December, ISBN: 978-967-5148-79-8 or ISBN: 978-967-5148-80-4

 

ISBN: 978-967-5148-79-8 or ISBN: 978-967-5148-80-4

 

19

Ngoc-Hien Do, Quynh-Lam Ngoc-Le, and Ki-Chan Nam (2010), An Estimation of Passenger Car Equivalent of Motorbikes, The 24th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2010), Kuala Lumpur, Malaysia, June 1st – 4th, 2010, pp. 98-103, ISBN (Printed): 978-0-9564944-0-5, ISBN (CD): 978-0-9564944-1-2.

 

ISBN (Printed): 978-0-9564944-0-5, ISBN (CD): 978-0-9564944-1-2.

 

20

Ngoc-Hien Do, Hoon-Do Choi, Ki-Chan Nam, and Kyu-Seok Kwak (2009), An Arena Simulation Model for the Multiple Activity Chart, The 10th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference (APIEMS 2009), Kitakyushu, Japan, December 14 – 16, 2009.

 

 

 

21

Quynh – Lam Ngoc Le, Ngoc – Hien Do, Ki – Chan Nam, Kyu – Seok Kwak (2009),  Classification of Vietnamese Seaport, The 10th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference (APIEMS 2009), Kitakyushu, Japan, December 14 – 16 2009.

 

 

 

22

Ngoc – Hien Do, Quynh – Lam Ngoc Le, Ki – Chan Nam, Kyu – Seok Kwak (2009),  Satisficing Strategy in Determining Port Location in Viet Nam, Proceedings of the International Forum On Shipping, Ports and Airports (IFSPA 2009), Hong Kong, China, May 24 – 27, 2009. pp 54-61, ISBN: 978-962-367-653-3.

 

ISBN: 978-962-367-653-3.

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Go to top