1.      Nhân sự cơ hữu

Hình chân dung

Họ tên

Học hàm/Học vị

Trách nhiệm

Liên lạc (email, Điện thoại)

 


Đỗ Ngọc Hiền

Tiến sĩ

Chủ nhiệm BM

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

-         Tối ưu hóa hệ thống sản xuất

-         Logistics


Đinh Bá Hùng Anh

Tiến sĩ

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Lê Ngọc Quỳnh Lam

Tiến sĩ

Giảng viên- Trưởng Ban Đảm Bảo Chất lượng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nguyễn Như Phong

Thạc sĩ

Giảng viên

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Đặng Phi Vân Hài

Thạc sĩ

Giảng viên – Tổ Trưởng Công Đoàn Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nguyễn Trí Dũng

Thạc sĩ

Giảng viên- Trưởng Phòng TN Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Nguyễn Hữu Phúc

Thạc sĩ

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Hồ Thị Phương Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Võ Văn Thanh

Cử nhân

Nghiên cứu viên

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


Phan Thị Mai Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Đỗ Ngọc Anh Dũng

Tiến Sĩ

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

Kỹ sư

Giảng viên

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


Nguyễn Thị Phương Quyên

Thạc sĩ

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 2.      Nhân sự  thỉnh giảng

Hình chân dung

Họ tên

Học hàm/Học vị

Trách nhiệm

Liên lạc (email, Điện thoại)

Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu

 

Bùi Thị Kim Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

……….

 

Nguyễn Tuấn Anh

Tiến sĩ

Giảng viên

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hợp

Tiến sĩ

Giảng viên

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Đỗ Thành Lưu

Tiến sĩ

Giảng viên

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Go to top