STT

Tài liệu

Tác giả

NHÀ XUẤT BẢN

NĂM XUẤT BẢN

1

Kỹ thuật ra quyết định trong công nghiệp và quản lý

Hồ Thanh Phong

NXB Đại học Quốc gia TP HCM

2003

2

Quản lý vật tư tồn kho

Nguyễn Như Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2003

3

Kỹ thuật điều độ trong sản xuất và dịch vụ

Hồ Thanh Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2003

4

Mô hình hoá và mô phỏng các hệ thống công nghiệp

Hồ Thanh Phong

Đại học Quốc gia Tp.HCM.

2003

5

Kỹ thuật Điều độ trong Sản xuất và Dịch vụ

Hồ Thanh Phong

NXB ĐHQG-HCM,

2003

6

Ứng dụng máy tính trong KTHTCN

Nguyễn Tuấn Anh
Đỗ Ngọc Anh Dũng
Đỗ Thành Lưu

Đại học Quốc gia TP HCM

2003

7

Lý thuyết mờ và ứng dụng

Nguyễn Như Phong

Khoa học và Kỹ thuật

2005

8

Kinh tế Kỹ thuật

Nguyễn Như Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2006

9

Kinh tế Kỹ thuật mờ

Nguyễn Như Phong

Khoa học và Kỹ thuật

2006

10

Kiểm soát chất lượng mờ

Nguyễn Như Phong

Khoa học và Kỹ thuật

2006

11

Đo lường lao động và thiết kế công việc cho sản xuất công nghiệp

Nguyễn Văn Chung

Đại học Quốc gia TP HCM

2007

12

Hoạch định tồn kho mờ

Nguyễn Như Phong

Khoa học và Kỹ thuật

2007

13

Tính toán mềm & ứng dụng

Nguyễn Như Phong

Khoa học và Kỹ thuật

2007

14

Vận trù bất định

Nguyễn Như Phong

Khoa học và Kỹ thuật

2008

15

Quản lí chất lượng

Nguyễn Như Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2009

16

Vận trù xác định

Nguyễn Như Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2009

17

Vận trù ngẫu nhiên

Nguyễn Như Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2010

18

Vận trù ngẫu mờ

Nguyễn Như Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2010

19

Họach định & kiểm sóat chất lượng

Nguyễn Như Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2011

20

Nghiên cứu & Thực nghiệm

Nguyễn Như Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2011

21

Sản xuất tinh gọn

Nguyễn Như Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2012

22

Hoạch định nguồn lực sản xuất - MRPII

Nguyễn Như Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2012

23

Lean Six Sigma

Nguyễn Như Phong

Đại học Quốc gia TP HCM

2012

Go to top