Bài giảng môn học của giảng viên là tài liệu học tập quan trọng nhất mà sinh viên phải có để chuẩn bị trước khi lên lớp.

 

Giảng viên có trách nhiệm cung cấp bài giảng cho sinh viên qua các kênh thông tin như trang web cá nhân giảng viên, eLearning.

 

Một số bài giảng cho sinh viên ngành KTHTCN:

 

Go to top