KHÓA 2007

GVCN: Nguyễn Trí Dũng

 

TT

F_MASV

HOLOT

TEN

LỚP

1

20700140

TRAN THAI

BAO

CK07HT1

2

20702003

MAI LE TRUC

QUYNH

CK07HT1

3

20702931

HOANG QUOC

VIET

CK07HT1

4

20701287

NGUYEN THI THUY

LINH

CK07HT1

5

20701207

LE DUC

KIET

CK07HT1

6

20702248

NGUYEN XUAN

THANH

CK07HT1

7

20701291

PHAM HUONG

LINH

CK07HT1

8

20701436

DOAN TAN

MANH

CK07HT1

9

20701407

NGUYEN CONG

LUAN

CK07HT1

10

20701462

LE NGUYEN NGOC

MINH

CK07HT1

11

20703013

HO HOANG

VU

CK07HT1

12

20701676

NGUYEN THUONG

NHAN

CK07HT1

13

20701087

NGUYEN DUY

KHANH

CK07HT1

14

20701915

DUONG MINH

QUANG

CK07HT1

15

20700894

NGUYEN THI KIM

HONG

CK07HT1

16

20700008

LE HUU

AN

CK07HT1

17

20700070

PHAN VO NGUYET

ANH

CK07HT1

18

20702507

PHAM NGOC

TINH

CK07HT1

19

20702796

MAI VAN DUC

TUYEN

CK07HT1

20

20701649

VU BINH

NGUYEN

CK07HT1

21

20700601

HUYNH TRUONG

GIANG

CK07HT1

22

20703050

TRUONG NGOC ANH

VU

CK07HT1

23

20700213

DOAN KHAC

CHIEN

CK07HT1

24

20701948

TRAN LE

QUANG

CK07HT1

25

20702040

VU THI

SINH

CK07HT1

26

20702524

NGUYEN SONG

TOAN

CK07HT1

27

20701457

HO NGOC

MINH

CK07HT1

28

20700617

VU TRUONG

GIANG

CK07HT1

29

20701901

TONG HOANG

PHUOC

CK07HT1

30

20702846

HUYNH THE THIEN

TUNG

CK07HT1

31

20701697

NGUYEN DUC

NHAT

CK07HT1

32

20701741

NGUYEN KHAI

NHUT

CK07HT1

33

20703068

DINH THI

XINH

CK07HT1

34

20701420

NGUYEN VAN

LUC

CK07HT1

35

20701562

NGUYEN HUU

NGHIEP

CK07HT1

36

20702333

HUYNH NGUYEN CANH

THINH

CK07HT1

37

20702720

TON THAT XUAN

TRUONG

CK07HT1

38

20701401

NGUYEN THANH

LUAN

CK07HT1

39

20702325

HOANG VAN

THIEU

CK07HT1

40

20701219

NGUYEN KHANH

KY

CK07HT1

41

20702103

HUYNH THANH

TAM

CK07HT1

42

20700051

LY MONG BAO

ANH

CK07HT1

43

20703014

HO THANH

VU

CK07HT1

44

20702984

PHAN TRUONG

VINH

CK07HT1

45

20701484

QUAN DUY

MINH

CK07HT1

46

20704424

PHAM DUC

TAI

CK07HT2

47

20704520

DO VO

TOAN

CK07HT2

48

20704392

VU THI

PHUONG

CK07HT2

49

20704308

MAI VAN

MINH

CK07HT2

50

20704380

PHAM THANH

PHUC

CK07HT2

51

20704541

NGUYEN VAN

TRIEU

CK07HT2

52

20704172

NGUYEN PHUOC

HIEN

CK07HT2

53

20704530

DANG VAN

TRA

CK07HT2

54

20704468

TRAN NHAT TRUONG

THIEN

CK07HT2

55

20704203

BUI DUC

HUY

CK07HT2

56

20704229

NGUYEN VAN

HUONG

CK07HT2

57

20704168

PHAM TRONG

HIEU

CK07HT2

58

20704385

NGUYEN DUY

PHUONG

CK07HT2

59

20704383

NGUYEN THI MY

PHUNG

CK07HT2

60

20704111

VO THI ANH

DAO

CK07HT2

61

20704002

HUYNH HUU

AN

CK07HT2

62

20704395

NGUYEN DANG

QUANG

CK07HT2

63

20704132

NGUYEN VIET

DUC

CK07HT2

64

20704502

NGO TRUNG

THU

CK07HT2

65

20704634

NGUYEN NGOC KIEU

TRANG

CK07HT2

66

20704069

LE MINH

CONG

CK07HT2

67

20704448

NGUYEN VAN

THANH

CK07HT2

68

20704209

PHAN NHAT

HUY

CK07HT2

69

20704332

LE BAO

NGHIA

CK07HT2

70

20704279

TRAN QUOC

LONG

CK07HT2

71

20704475

HONG NGOC

THINH

CK07HT2

72

20704578

LY MINH

TUAN

CK07HT2

73

20704361

PHAN TRUNG

ON

CK07HT2

74

20704003

HUYNH TAN

AN

CK07HT2

75

20704618

LE HUNG

VI

CK07HT2

76

20704143

NGUYEN HOANG

HAI

CK07HT2

 

Go to top