GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN HỮU PHÚC

tt

MSSV

holot

ten

f_tenlop

Ghi chu

1

21100262

Lâm Văn

CK11HT1

 

2

21100447

Đỗ Lê Chí

Cường

CK11HT1

 

3

21100716

Dương Tấn

Đạt

CK11HT1

 

4

21100890

Võ Ngọc

Đức

CK11HT1

 

5

21101060

Lê Văn

Hậu

CK11HT1

 

6

21101078

Nguyễn Thanh

Hẹn

CK11HT1

 

7

21101109

Nguyễn Thanh

Hiếu

CK11HT1

 

8

21101452

Trần Mạnh

Hùng

CK11HT1

 

9

21101488

Nguyễn Tư

Hưng

CK11HT1

 

10

21101404

Phạm Thị

Huyền

CK11HT1

 

11

21101737

Tô Ngọc Hoàng

Kim

CK11HT1

 

12

21101847

Nguyễn Trí

Linh

CK11HT1

 

13

21101819

Đào Thị Thùy

Linh

CK11HT1

 

14

21102073

Nguyễn Thành

Minh

CK11HT1

 

15

21102059

Nguyễn Đại

Minh

CK11HT1

 

16

21102109

Hoàng Thiện

Mỹ

CK11HT1

 

17

21102116

Cao Giang

Nam

CK11HT1

 

18

21102125

Lê Hoài

Nam

CK11HT1

 

19

21102143

Nguyễn Ngọc

Nam

CK11HT1

 

20

21102182

Trần Thị Ngọc

Nga

CK11HT1

 

21

21102215

Lê Đào Trọng

Nghĩa

CK11HT1

 

22

21102268

Nguyễn Thị Bạch

Ngọc

CK11HT1

 

23

21102251

Đặng Thị Hồng

Ngọc

CK11HT1

 

24

21102363

Nguyễn Đường Chính

Nhân

CK11HT1

 

25

21102530

Nguyễn Thị Kim

Pho

CK11HT1

 

26

21102734

Phạm Văn

Quang

CK11HT1

 

27

21102705

Đoàn Khắc

Quang

CK11HT1

 

28

21102849

Phạm Hồng

Quý

CK11HT1

 

29

21102821

Vũ Văn

Quyết

CK11HT1

 

30

21102888

Trần Nhật

Sang

CK11HT1

 

31

21102961

Trần Thái

Sơn

CK11HT1

 

32

21103024

Lê Hoàng

Tâm

CK11HT1

 

33

21103127

Lý Hớn

Thanh

CK11HT1

 

34

21103427

Phạm Hoàng

Thịnh

CK11HT1

 

35

21103629

Bùi Minh Trung

Tín

CK11HT1

 

36

21103719

Trần Văn

Tốt

CK11HT1

 

37

21103737

Phạm Thị Ngọc

Trang

CK11HT1

 

38

21103812

Trần Minh

Trí

CK11HT1

 

39

21103867

Nguyễn Chí

Trung

CK11HT1

 

40

21104029

Trương Nguyễn Ngọc

Tuấn

CK11HT1

 

41

21104166

Nguyễn Bùi Anh

Văn

CK11HT1

 

42

21104380

Lương Công Triệu

Vỹ

CK11HT1

 

43

21100146

Trần Nam

Anh

CK11HT2

 

44

21100441

Cao

Cường

CK11HT2

 

45

21100538

Đoàn Hồng

Dung

CK11HT2

 

46

21100643

Trần Quang

Dũng

CK11HT2

 

47

21100667

Nguyễn Đức

Dương

CK11HT2

 

48

21100563

Lâm Toàn

Duy

CK11HT2

 

49

21100574

Nguyễn Đức

Duy

CK11HT2

 

50

21100969

Lý Chí

Hải

CK11HT2

 

51

21101148

Trần Thị Thu

Hiền

CK11HT2

 

52

21101451

Trần Mạnh

Hùng

CK11HT2

 

53

21101665

Võ Hoàng Anh

Khoa

CK11HT2

 

54

21101717

Lâm Hoàng

Kiệt

CK11HT2

 

55

21101809

Lê Nhựt Thanh

Liêm

CK11HT2

 

56

21101838

Nguyễn Hoàng Nhật

Linh

CK11HT2

 

57

21101928

Trương Minh

Long

CK11HT2

 

58

21102016

Trần Thụy Nhật

Mai

CK11HT2

 

59

21102189

Đinh Trần Bảo

Ngân

CK11HT2

 

60

21102219

Lưu Văn

Nghĩa

CK11HT2

 

61

21102336

Trần Minh

Nguyệt

CK11HT2

 

62

21102454

Huỳnh Thành

Như

CK11HT2

 

63

21102449

Trần Thiên Quế

Nhung

CK11HT2

 

64

21102477

Vũ Văn

Ninh

CK11HT2

 

65

21102492

Dương Thành

Phát

CK11HT2

 

66

21102661

Ngô Anh

Phương

CK11HT2

 

67

21102817

Võ Hồng

Quyên

CK11HT2

 

68

21102931

Nguyễn Minh

Sơn

CK11HT2

 

69

21103066

Hà Minh

Tân

CK11HT2

 

70

21103094

Trần Nhật

Tân

CK11HT2

 

71

21103100

Hồ Hoàng

Tấn

CK11HT2

 

72

21103169

Lê Công

Thái

CK11HT2

 

73

21103280

Nguyễn Công

Thạnh

CK11HT2

 

74

21103281

Nguyễn Quốc

Thạnh

CK11HT2

 

75

21103428

Phạm Huy

Thịnh

CK11HT2

 

76

21103757

Đinh Duyên Bảo

Trân

CK11HT2

 

77

21103829

Trương Khánh

Trình

CK11HT2

 

78

21103863

Lê Thanh

Trung

CK11HT2

 

79

21104079

Nguyễn Phi

CK11HT2

 

80

21103999

Nguyễn Hoàng

Tuấn

CK11HT2

 

81

21103976

Lê Anh

Tuấn

CK11HT2

 

82

21103963

Đặng Thanh

Tuấn

CK11HT2

 

83

21104152

Nguyễn Tường

Uy

CK11HT2

 

84

21104314

Nguyễn Trần Lý

CK11HT2

 

Go to top