Vị trí Kỹ sư KTHTCN trong hệ thống sản xuất: Chủ nhiệm dự án, Giám đốc sản xuất, Trưởng phòng chất lượng, Trưởng phòng vật tư, Trưởng phòng kế hoạch, Trưởng phòng nghiên cứu phát triển, Quản lý kho, Trưởng phòng hậu cần , Trợ lý giám đốc, Store Supervisor, Production Team Leader, Facility Engineer, Operation Manager, Quality Team Leader, Quality Expediter, Line Supervisor, Production Control Manager, Design Manager, Project Engineer, Maintenance Engineer, Service Engineer, 

Go to top