Kỹ sư KTHTCN có thể làm việc ở mọi loại hình công ty từ sản xuất đến dịch vụ, mọi ngành công nghiệp.

 

Kỹ sư KTHTCN có thể đảm nhiệm các chức năng: Thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, Thiết kế công việc, Hoạch định mặt bằng, Lập kế họach sản xuất, Quản lý chất lượng, Quản lý tồn kho, Quản lý kho, Quản lý bảo trì, Quản lý hậu cần, chuỗi cung ứng, Quản lý dự án, Cải tiến liên tục.

Go to top